فنگ شویی (راهنمای معماری،شهر سازی و منظر)

وضعیت موجودی
17 رای
قیمت قبلی: ریال2,950,000
قیمت: ریال2,805,000

فنگ شويي كه به معناي باد و آب است، هنر زندگي موزون با محيط بر اساس طراحي نظم مي باشد. هدف از اين کتاب معرفی فنگ شویی، جایگاه آن در معماری، شهرسازی و منظر بوده و تحليل و بررسي اين مسأله است كه آيا آموزه هاي فنگ شويي مي تواند بر طراحی معماری و طراحي شهري موثر بوده و توليد رويكرد جديدي را سبب مي شود و همچنين آيا ريشه هاي سنتي مشتركي در استفاده از عناصر طبيعي مانند آب، خاك، آتش براي تعادل حيات معنوي و رواني در فضاي شهري در ايران و خاور دور بر اساس فنگ شويي وجود دارد.

اين کتاب به اين نتيجه دست يافته است كه آموزه های تئوری فنگ شویی می تواند بر الگوی طراحی شهری موثر باشد و تولید رویکرد جدیدی را سبب شود و اگر چه ریشه های سنتی مشترکی در استفاده از عناصر طبیعی مانند آب به جهت تقدس برای تعادل حیات معنوی و روانی در فضای شهری، در شهرسازی و معماری ایران و شهرسازی و معماری فنگ شویی وجود دارد، اما نحوه استفاده، نوع و گوناگوني نمادها در هر كدام متفاوت است كه بصورت گسترده تري در نتيجه گيري شرح داده شده است و قسمتي از بحث كه مربوط به انرژي حيات و قرارگيري در سايت مي باشد با اصول فيزيك كوانتوم و روانشناسي ژئوپاتولوژيكال(زمين آسيب شناسانه) قابل انطباق است و مي تواند مورد تاييد قرار گيرد. اما بحثي كه مربوط به عدد شانس، اقبال اشخاص، طالع بيني و نمادهاي گوناگون برمي گردد ريشه علمي نداشته و قابل پذيرش نيست.

از نمونه هاي ساخته شده در معماري و شهرسازي هيچكدام اصول معماري و شهرسازي فنگ شويي را رعايت نكرده و همه آنها برخورد سطحي داشته و تنها از بعضي نمادها استفاده هاي كلي نموده اند.

فنگ شویی (راهنمای معماری،شهر سازی و منظر)

فهرست

 


فصل اول.کلیات

مقدمه. .17

فصل دوم. ریشه های فنگ شویی

دوره های تاریخی چین. 21

معماری سنتی چینی. 23

فلسفه و عرفان در فنگ شويي. 24

عرفان بودا 28

عرفان کنفوسیوس.... 29

کتاب يي چينگ... 30

شکوفایی فلسفه چین. 31

متافیزیک فلسفه چینی. 33

استعاره اژدها در فنگ شویی. 36

مثلث مفهومی فنگ شویی. 40

ساختار جهان چینیان. 42

عدد اشیاء 47

جایگاه خدایان در زمین. 48

انسان و طبيعت.. 51

برخورد انسان با طبيعت.. 51

وابستگي انسان به طبيعت.. 51

جدايی انسان از طبيعت.. 52

عناصر مقدس در ایران و فنگ شویی. 52

1. آب.. 52

آب در آسیا و خاور دور 53

آب طلسم دائویی ضد آتش... 53

آب در کتابهای مقدس... 54

آب در قرآن. 57

آب در فضاهای معماری و شهری ایران. 59

2. باد 60

3. خاک.. 62

4. آتش... 65

5.  نور 68

6. چوب.. 70

7. فلز 70

تاثیر عناصر اربعه بر هنر مقدس... 72

تطبيق عناصر اربعه ايران با فنگ شويي. 73

جايگاه عناصر اصلي طبيعت در اسلام. 75

جهان کیهان شناختی دایره و مربع در معماری.. 77

عدد مقدس چهار 80

عدد مقدس پنج. 81

فصل سوم. مبانی نظری فنگ شویی

تبارشناسي فنگ شويي. 83

تعاريف فنگ شويي. 85

پنج عنصر مقدس... 86

چرخه ها 89

چرخه مولد. 89

چرخه زوال. 90

يين و يانگ... 92

مصاديق يين و يانگ... 97

رنگها 98

جهات اصلي و نمادها در فنگ شويي. 100

نماد های فنگ شویی. 104

نور در فنگ شویی. 108

چي و شاچي. 108

آينه پاگوا 111

شار ..............................................................................................  117

نه ستاره....................................................................................... 119

اعداد در فنگ شويي ................................................................  121

اعداد شانس افراد....................................................................... ..121

نه مربع. 123

سه خطي ها 125

ابزار فنگ شويي. 127

صفحات و حلقه ها 128

قطب نماهاي فنگ شويي. 129

تشریفات مذهبی تائوئیسم. 131

فصل چهارم.ارتباط سایبرنتیک علوم و فنگ­شویی

دانش سایبرنتیک در فنگ شویی. 133

اشتراک مطلق بین علم و تائوئیسم. 134

برقراري تعادل و نظم. 135

فنگ شويي در كيهان شناسي. 136

ادبيات فنگ شويي. 138

سينما و فنگ شويي. 139

موسیقی و فنگ شویی. 142

 

فصل پنجم.مکاتب طراحی در فنگ­شویی 

مکاتب طراحی در فنگ شویی. 143

رویکرد مكتب فرم. 144

تئوري جعبه اي درون جعبه ديگر 145

عوامل اوليه جغرافيايي. 146

اژدها 146

غار 146

ماسه. 146

آب.. 146

جهت.. 147

مفاهيم اساسي چهارگانه رويكرد مكتب فرم. 147

مفهوم مدل فنگ شویی. 147

تطابق.. 147

مفهوم چهار مدل طراحی. 148

مفهوم ضوابط و معیارهای طراحی فنگ شویی. 148

چهارچوب طراحی فنگ شویی. 149

ترکیب تئوریهای مکتب فرم. 151

مدل فنگ شویی ایده آل. 152

سايت فنگ شويي محصور از چهار طرف.. 152

سايت نيمه محصور شده 152

سايت مابين كوه و آب.. 152

تئوري هاي علمي مرتبط با آسايش بشر و محيط طبيعي. 153

طراحی اقلیمی. 153

طراحی اکولوژیکی. 154

روانشناسی محیطی. 156

ارتباط بین روشهای طراحی علمی و مکتب فرم.................. 156

 

فصل ششم.معماری منظر و فنگ­شویی

فنگ شویی و اصول طراحی محیطی معاصر 159

یین و یانگ در طراحی محیطی. 160

چی در طراحی محیطی. 161

منظر، باغ. 162

پارادایم جدید غربی- پست مدرن. 165

رابطه بین محیط زیست خارجی و Wu-Xeng. 166

تپه ها و آب در فنگ شويي. 169

كوه و رودخانه در فنگ شويي. 171

كوهها و ساختمانها 172

ارتباط شکل کوهها با عناصر پنجگانه. 173

آب و جاده 174

آب و عناصر 174

شکل آب.. 175

سنت ها و نقطه نظرات چینی. 176

فلسفه پیوستگی انسان و طبیعت در طراحی منظر 177

نمونه آرمانی شکوفه بهاری هلو 178

برخی تفاوتها بین سنتهای معماری منظر غربی و چینی. 178

نمونه هاي معماري منظر فنگ شویی در ایران. 181

تخت سلیمان. 181

معابد آناهیتای موجود در ایران. 183

آناهیتا، ایزدبانوی نگهبان آب ها و باورها وعشق و باروری184

اهمیت الهۀ آناهیتا 185

پراکندگی معابد آناهیتا موجود در ایران. 186

معبد آناهیتای کنگاور 186

معبد آناهیتای بیشاپور 188

معبد آناهیتای تخت سلیمان. 189

چاکراهای زمین. 193

تخت سلیمان ایران، چاکرای گلوی زمین. 196

جمع بندی منظر در فنگ شویی. 199

 

فصل هفتم.معماری فنگ­شویی

معماري داخلي. 275

معماری خارجی بنا 276

نمونه هاي معماري فنگ شویی در جهان. 276

برج العرب دوبي. 277

موزه گوانگ دونگ در چين. 277

تالارشهري لندن. 278

مركز پادشاهي عربستان سعودي.. 278

اپراي سيدني. 279

فرودگاه لندن. 281

فرودگاه كانسايي ژاپن. 281

نمونه خانه. 281

شركت فلاس باربر 282

نيوا ريزوتو 283

شركت فلاس باربر 285

جمع بندی معماری فنگ شویی. 285

 

فصل هشتم.شهرسازی فنگ­شویی

شهرسازی فنگ شویی. 219

کاربرد فنگ شویی در مناطق مسکونی. 219

برنامه ريزي شهري.. 221

طراحي شهري.. 229

فنگ شویی و شهرها 230

اژدهای سبز و ببر سفید در طراحی شهری.. 231

توپوگرافی و فرم. 234

بزرگراهها در فنگ شویی. 239

ارتباط ميان خانه ها و جاده ها 240

نمونه هاي شهرسازي در فنگ شویی. 250

شهر ممنوعه چين. 250

ميدان شهروندان نانهایی در چين. 253

فنگ شويي و سایت مركز تجارت جهاني. 255

برلين. 258

لندن. 260

نيويورك.. 261

بندر هنگ كنگ... 263

شهر جديد فنگ شويي، نارا 265

 شهر هانوی 267

فنگ شویی شهر هانوی و عناصر کوچک و بزرگ.. 268

جمع بندی شهرسازی فنگ شویی. 271

 منابع و مأخذ 277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فنگ شویی (راهنمای معماری،شهر سازی و منظر)

کد محصول 1700
وزن 700 گرم

نظرات کاربران درباره فنگ شویی (راهنمای معماری،شهر سازی و منظر)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد فنگ شویی (راهنمای معماری،شهر سازی و منظر) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره فنگ شویی (راهنمای معماری،شهر سازی و منظر)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید