آفرینش جمعی مکان

وضعیت موجودی
3 رای
قیمت قبلی: ریال1,400,000
قیمت: ریال1,330,000


مطالعات در فضا و زمان، امكان يافتن نظمي در بي نظمي و دريافت الگوهاي ساده را فراهم نموده، و نشان ميدهد كه محيطهاي زيستي بر اساس فرهنگ و رسوم مردم شكل گرفته و حاصل تداوم رفتارهاي ويژهاي در طي زمان هستند، كه خود دليلي بر وجودفلسفهاي خاص براي آن رفتار ميباشد. پس به دليل وجود ثبات در عمل شيوههاي گوناگون انجام كار، شناخت ثبات به اندازه تغييرو تحول از اهميت برخوردار ميشود. ثبات رفتاري انسان در محيط، حاصل خصيصهي كلي ذهن بشر و نياز به نظم بخشيدن جهان و
معنا و مفهوم دادن به آن است، ذهن بشر، جهان بينظم پيرامون را طبقهبندي كرده و مدلي آگاهانه براي جهان به وجود ميآورد. ازاين زاويه همهي محيط زيست انسان از بناها، مناظر و شهرها همه و همه حاصل اين فعاليت مي باشند . به عبارت ديگر، محيطمصنوع بيان فيزيكي ايدههاي حاصل از تبيين جهان ارزيابي ميشوند و به همين دليل است كه شكل انواع نظمها بر اساس فرهنگ-ها متفاوت رخ مينمايد.
مكانها تركيبي از نظم طبيعي و نظم انساني بوده و از مراكز با اهميت تجارب بلافصل ما از جهان محسوب ميشوند. خاصيت اصليمكان در توانايي نظم دهي، تمركز بر مقاصد، تجربه و رفتار بشري به طور فضايي است. بايد پذيرفت كه مكان بيشكل چيزي فراتر ازمحل انتزاعي دكارتي و كليتي مملو از كيفيتهاي گوناگون است. بنابراين آنچه مكان را به مركزي پر محتوا و عميق از هستي و وجود
بشري تبديل ميكند، برآيند و حاصل بر همكنش مولفههاي كالبدي، عملكردي و معنايي مكان است.
از اين زاويه فضاهاي ديرپا و عناصر تاريخي درون يك شهر، نه تنها از طريق نشانهها، روايتي از تاريخ و شكل دهنده به يك خاطرههستند، بلكه بستر مكاني و عيني روايتهايي هستند كه از طريق شيوههاي ديگر ابزار ارتباطي، همچون روايت شفاهي، منتقل مي -شوند و با اتصال به مكانها همانند صحفهاي مكانمند با نشانههاي مرئي بازسازي شده و در خاطرهي نسلهاي آتي ثبت مي شوند .
مكانها، همچنين در زمانهاي مختلف، نقشهاي گوناگون يافته و با فعاليتها و كاركردهاي متنوع، هويتي پويا مييابند، موضوعي كهبدليل حضور رويدادهاي متغيير در گذر زمان شكل ميگيرد و موجب پديدار شدن مكانهاي ديرپا در شهر ميشود.
 

آفرینش جمعی مکان

مقدمه

.................................................................................................................

21

فصل اول:مکان

 

 

1-1-مکان

.................................................................................................................

22

1-2-ابعاد مکان

.................................................................................................................

24

1-2-1-ابعاد کالبدی فضای معماری شهری

.................................................................................................................

25

1-2-2-بعد اجتماعی فضای معماری شهری

.................................................................................................................

26

1-3-بررسی چگونگی تعیین پارامترهای کالبدی و اجتماعی فضای معماری و شهری

.................................................................................................................

26

1-4-پارامترهای بعد کالبدی فضای معماری شهری

.................................................................................................................

28

1-4-1- زیبایی شناسی فرم

.................................................................................................................

28

1-4-2-سیمای شهری

.................................................................................................................

33

1-4-3-معماری شهری (بررسی بدنه و جداره­های شهری)

.................................................................................................................

34

1-4-4-منظرسازی سخت و نرم

.................................................................................................................

36

1-4-4-1-محصوریت

.................................................................................................................

36

1-4-4-2 منظر سخت و نرم

.................................................................................................................

37

1-4-4-3 عناصر منظر سخت معماری و شهری.

.................................................................................................................

38

1-5 بررسی پارامترهای بعد اجتماعی فضای شهری

.................................................................................................................

40

1-5-1 فعالیت­های اجتماعی

.................................................................................................................

40

1-5-2 خرده فرشی

.................................................................................................................

45

1-5-3 امنیت

.................................................................................................................

45

1-5-4 امکان استفاده از فضاهای شهری (دسترسی) برای گروه­های اجتماعی گوناگون

.................................................................................................................

47

1-5-5 کنترل و پایش

.................................................................................................................

49

1-5-6 کنش­های جمعی

.................................................................................................................

49

1-5-7 عواطف جمعی

.................................................................................................................

53

1-5-8 مشارکت

.................................................................................................................

54

فصل دوم: ادراک

 

 

مقدمه

.................................................................................................................

57

2-1 محیط

.................................................................................................................

58

2-1-1 قابلیت­های محیط

.................................................................................................................

58

2-2 ادراک

.................................................................................................................

58

2-2-1 ادراک محیط

.................................................................................................................

59

2-2-2  عوامل محیطی موثر بر ادراک

.................................................................................................................

60

2-2-2-1 رنگ

.................................................................................................................

60

2-2-2-2 صدای محیط

.................................................................................................................

62

2-2-2-3 نور محیط

.................................................................................................................

64

2-2-2-4 دمای محیط

.................................................................................................................

65

2-2-3 نظریات و رویکردهای ادراک محیط

.................................................................................................................

65

2-2-3-1 نظریه کنش متقابل ادراک

.................................................................................................................

65

2-2-3-2 نظریه اکولوژیک ادراک

.................................................................................................................

65

2-3 ادراک بعد کالبدی محیط

.................................................................................................................

67

2-3-1 ادراک کیفیت زیباشناختی

.................................................................................................................

67

2-3-2 بیان حسی زیبایی­شناسی شهری

.................................................................................................................

69

2-3-2-1 رابطه نظم و پیچیدگی

.................................................................................................................

72

2-3-2-2 رایطه پیچیدگی و خوشایند بودن

.................................................................................................................

73

2-3-3 جمع­بندی ادراک بعد کالبدی فضای شهری

.................................................................................................................

74

2-4 ادراک بعد اجتماعی محیط

.................................................................................................................

74

2-4-1 قلمرو عمومی

.................................................................................................................

74

2-4-2 فضای شخصی

.................................................................................................................

75

2-4-3 فضای اجتماعی

.................................................................................................................

76

2-4-4 فضای روانی

.................................................................................................................

76

2-4-5 فضای ادراکی

.................................................................................................................

76

2-4-6 قرارگاه رفتاری

.................................................................................................................

77

2-4-7 خلوت

.................................................................................................................

78

2-4-8 ازدحام

.................................................................................................................

78

2-5 رابطه انسان و محیط

.................................................................................................................

78

2-5-1 کنش ارتباطی

.................................................................................................................

78

2-5-2 فضای اجتماع­پذیر و اجتماع­گریز

.................................................................................................................

79

2-5-3 تاثیر زمان بر رفتار

.................................................................................................................

79

2-5-4 تاثیر رفتار بر کیفیت فضا و بالعکس

.................................................................................................................

81

2-6 عوامل فردی موثر بر فرآیند ادراک

.................................................................................................................

82

2-6-1 نیازهای انسان

.................................................................................................................

82

2-6-2 ارزش­ها

.................................................................................................................

82

2-6-3 انگیزش فرد

.................................................................................................................

83

2-7 جمع­بندی

.................................................................................................................

83

فصل سوم: آفرینش جمعی مکان

 

 

مقدمه

.................................................................................................................

87

3-1 شناخت مکان

.................................................................................................................

88

3-1-1 ساختار منظر شهری و سازمان بصری

.................................................................................................................

89

3-1-2 تصویر ذهنی

.................................................................................................................

90

3-1-3 نقشه شناختی

.................................................................................................................

94

3-2 دستیابی به دانشی شراکتی

.................................................................................................................

96

3-2-1 زبان مشترک در خلق مکان

.................................................................................................................

99

3-2-2 ابزار مشارکتی

.................................................................................................................

102

کلام آخر

.................................................................................................................

110

فهرست منابع

.................................................................................................................

111


 

آفرینش جمعی مکان

کد محصول 281
وزن 270 گرم

نظرات کاربران درباره آفرینش جمعی مکان

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد آفرینش جمعی مکان نظر می دهد.

ارسال نظر درباره آفرینش جمعی مکان

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید